اداره رفاه کارکنان

ارائه خدمات رفاهی از مهم ترین بخش های مدیریت منابع انسانی سازمان ها می باشد و نقش تأثیرگذاری در شکل گیری انگیزه ها و بهبود عملکرد یک سازمان را ایفا می کند. افزایش تسهیلات رفاهی از جمله ایجاد زمینه های گردشگری، تفریحی و رفاهی همواره باعث بالا رفتن بهره وری کاری خواهد بود. اداره رفاه کارکنان با انجام بررسی های لازم و نظرسنجی همکاران محترم علمی و اداری دانشگاه تلاش می نماید تا حداکثر امکانات رفاهی را فراهم نماید.  این اداره با الکترونیکی نمودن کلیه فرآیندها تسریع و تسهیل دسترسی به خدمات را امکان پذیر کرده است.

login